>
ขอให้นิสิตตรวจสอบสถานะการอนุมัติเอกสารต่างๆของตนเองในระบบนี้
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การแก้ไขชื่อเรื่องในระบบ iThesis และการขอรับรองจริยธรรม เป็นต้น
Attention Please!!! The graduate students should check your own status of all documents’ approval from this system.
Then, carry out relevant actions such as amending title in i-thesis and request for ethic certification, etc.
...

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (GRD-FORMS)

E-Forms Graduate School Burapha University